Vyhledávání


Nyní jste na stránce:

Aktuality / Firemní novinky / Nový milník a budoucnost PSK

Nový milník a budoucnost PSK

Nový milník a budoucnost PSK
18.08.2015

Schválený reorganizační plán společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. dnem 26.06.2015.

Vážení obchodní partneři,

schválený reorganizační plán společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. dnem 26.06.2015, jako nástroj provádění reorganizace, vymezil právní postavení osob dotčených procesem reorganizace a současně definoval opatření a nástroje vedoucí k dosažení cílů reorganizace jako takové, kterými jsou:

  • zachování provozu podniku PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., ozdravení a efektivnější hospodaření,
  • uspořádání vzájemných vztahů mezi PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. a jeho věřiteli,
  • dosažení výsledků insolvenčního řízení pro věřitele výhodnějších, než případné prohlášení konkursu na majetek PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.

Předchozí úpadková situace společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. souvisela především s nízkou platební schopností obchodních partnerů, resp. nízkou solidností investorů a následným výpadkem finančních prostředků v roce 2013-2014, což ve svém důsledku znamenalo problémy s „nastartováním“ některých zakázek a problémy s úhradou splatných faktur vůči našim obchodním partnerům. Situace následně vyústila do úpadkové situace jak ve formě předlužení, tak ve formě platební neschopnosti. Jsem přesvědčen, že pomocí navržených a schválených nástrojů reorganizace je společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. schopna tuto situaci překonat.

Hodnota podniku společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. při provedení reorganizace byla znaleckým posudkem zpracovaným znaleckou kanceláří Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a následně znaleckým posudkem znaleckého ústavu Ostravská znalecká, a.s. určena ve výši 95,5 mil. Kč. Ze znaleckých posudků tak vyplývá, že věřitelům se v reorganizaci dostane jednoznačně vyššího uspokojení, než jaké by jim náleželo v konkursu.

Schválený reorganizační plán stanovuje pro zajištěné věřitele uspokojení v rozsahu 100 %, ve kterém jsou jejich pohledávky kryty hodnotou zajištěného majetku.

Pravděpodobná výše plnění, které by se v případě konkursu dostalo nezajištěným věřitelům, je dle znaleckého posudku cca 12,6 % z celkového objemu pohledávek nezajištěných věřitelů v jednotlivých skupinách. Avšak schválený reorganizační plán nezajištěným věřitelům stanovuje plnění v rozsahu 41 % z výše, ve které byly jejich pohledávky zjištěny v insolvenčním řízení a reorganizace je tak pro nezajištěné věřitele jednoznačně výnosnější formou řešení úpadku dlužníka než případný konkurs. Zbylá část pohledávek v rozsahu 59 % jakož i jakékoliv další nároky s nimi související účinností reorganizačního plánu zanikly a jsou prominuty.

Ročně tak bude společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. poukazovat nezajištěným věřitelům určeným reorganizačním plánem, finanční prostředky v šesti pravidelných splátkách, v procentní výši, ve které byly pohledávky věřitelů v insolvenčním řízení zjištěny, a to následovně: 1. rok - splátka ve výši 3%; 2. rok - splátka ve výši 4,5%; 3. rok - splátka ve výši 6%; 4. rok - splátka ve výši 7,5%; 5. rok - splátka ve výši 9,5%; 6. rok - splátka ve výši 10,5%. Každá splátka je splatná k poslednímu dni příslušného roku ode dne nabytí účinnosti reorganizačního plánu.

Cílem této reorganizace je ozdravit společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. tak, aby tato nadále fungovala, zachovala se pracovní místa a došlo k narovnání vztahů s věřiteli. Každá podnikatelská činnost však v sobě nese určitou míru rizika a každý případ úpadku je jedinečný. Nejinak je tomu i v případě řešení úpadku formou reorganizace, kdy tento proces ozdravení nepříznivé hospodářské situace společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. v sobě zahrnuje i rizikové faktory, které musíme v nadcházejícím období překonat a naplnit tak stanovené cíle.

Podstoupil jsem dlouhou a složitou cestu k naplnění reorganizačního plánu, jež byl sestaven s nejlepším vědomím o tom, že je naplnitelný, poctivý a spravedlivý a s tím, že jakékoliv jiné řešení úpadku společnosti PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. než reorganizací, by mělo za následek nižší uspokojení věřitelů.

Samozřejmě naplněním reorganizačního plánu chci dále navázat na dlouhou stavební historii tak, aby společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. opět patřila mezi významné stavební společnosti v České republice.

Těm z Vás, kteří souhlasili s reorganizací a podpořili společnost PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. v obtížném procesu povolení reorganizace, děkuji za dosavadní podporu s vědomím, že cesty vedoucí k cíli mohou být i trnité.

V další obchodní spolupráci s Vámi věří

Ing. Zdeněk Štěrba, předseda představenstva


Realizace: Enzon